Op de huur van onze stacaravans/caravans zijn onze bedrijfsvoorwaarden overnachten van toepassing.

 

Betaling

1. Bij ondertekening van de overeenkomst dient de huurder aan de verhuurder een betaling te voldoen van maximaal 50% van de overeengekomen totaalprijs. Het betreft hier een aanbetaling voor de huur en dit bedrag wordt bij de eindafrekening dan ook op de overeengekomen huurprijs in mindering gebracht. Het resterende bedrag van de huur dient binnen de vooraf bepaalde termijn te worden betaald.

2. De verhuurder is na ontvangst van de aanbetaling aan deze overeenkomst gebonden.

 

Rechten en plichten van de verhuurder

3. De verhuurder verplicht zich door ondertekening van de overeenkomst het gehuurde op het afgesproken tijdstip schoon en in een goede staat aan de huurder over te dragen.

4. Het is de verhuurder te allen tijde toegestaan het gehuurde te controleren of het aan nieuwe potentiële huurders te tonen.

5. De verhuurder is, ook in het belang van de huurder, verplicht om op zijn kosten een passende en solide brandverzekering af te sluiten voor het gehuurde en de bijbehorende inventaris.

 

Rechten en plichten van de huurder

6. De huurder verklaart dat hij volledig is ingelicht over de plaats, de inventaris en de goede staat van het gehuurde.

7. De huurder mag de accommodatie niet aan derden doorverhuren, of een groter aantal personen dan vermeld in de huurovereenkomst laten overnachten, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Bij het (zonder toestemming) overschrijden van het maximaal aantal personen wordt de huurovereenkomst ontbonden.

8. De huurder moet het gehuurde gebruiken als een goede huisvader en het netjes en schoon houden, waarbij de huurder aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde veroorzaakt gedurende de huurperiode. Dit geldt ook voor schade en verlies (geheel of gedeeltelijk) aan de inventaris. De huurder is alleen niet aansprakelijk indien deze aannemelijk kan maken dat de schade niet door zijn/haar familieleden en/of gasten veroorzaakt kan zijn. Het bedrag dat op grond van een verzekering wordt uitbetaald, wordt in mindering gebracht op de schadesom. De huurder is verplicht het gehuurde en de bijbehorende inventaris voorzichtig en met zorg te behandelen. Alle schade aan het gehuurde dient meteen of meteen na afloop van de huurperiode aan de verhuurder te worden meegedeeld.

9. De huurder is verplicht om het gehuurde en de bijbehorende inventaris na het beëindigen van de huurperiode op te leveren aan de verhuurder.

10. Huisdieren zijn niet toegestaan.

11. De huurder mag het gehuurde alleen gebruiken voor vakantiedoeleinden en mag vanuit de gehuurde ruimtes niet zijn beroep of bedrijf uitoefenen.

12. Het is verboden in het gehuurde andere apparaten voor kook- of wasdoeleinden te gebruiken dan de door de verhuurder aangebrachte of geplaatste apparaten.

13. De huurder dient zelf beddengoed mee te nemen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

14. De huurder mag geen overlast bezorgen door harde muziek of ander lawaai.

 

Gebruik en onderhoud van het gehuurde

15. De huurder mag het gehuurde alleen gebruiken voor de overeengekomen doeleinden. Grotere elektrische apparaten (zoals een oven) mogen niet gebruikt worden, omdat de zekering van de stacaravan anders overbelast wordt.

 

Groepshuur

16. Bij verhuur aan een groep personen (zoals families en verenigingsleden) zijn deze personen gezamenlijk verantwoordelijk voor alle verplichtingen uit de huurovereenkomst.

 

Algemeen

17. Oplevering van het gehuurde vindt plaats door de sleuteloverdracht van de huurder aan de verhuurder.

18. De huurder dient het gehuurde op de aangegeven tijd op de aankomst dag te betrekken. Huurders die niet op tijd (kunnen) zijn, zijn verplicht de verhuurder/sleutelbewaarder daarover op tijd te informeren, zodat er een nieuwe afspraak voor de sleuteloverdracht gemaakt kan worden.

19. De huurder heeft het gehuurde inclusief de volledige inventaris, waarvan ter plaatse een inventarislijst is opgemaakt, aanvaard, tenzij de huurder hiertegen bezwaar maakt bij de verhuurder binnen vier uur na het betrekken van het gehuurde. De verhuurder is verplicht na afloop van de huurperiode op verzoek van de huurder op het originele exemplaar van de huurovereenkomst te bevestigen dat het gehuurde inclusief de bijbehorende inventaris in overeenstemming met de door de verhuurder ter plaatse opgemaakte inventarislijst weer opgeleverd is aan de verhuurder.

20. Bijkomende kosten moeten vooraf tussen de huurder en de verhuurder overeengekomen zijn en in het huurcontract zijn opgenomen.

21. De verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal van en beschadiging aan eigendommen van de huurder, onder voorbehoud van zijn kant. De verhuurder is in dat geval bij meerkosten of schade niet aansprakelijk voor meer dan het bedrag dat door een normale aansprakelijkheidsverzekering onder deze omstandigheden zou zijn gedekt.

 

Ontbinding

22. De verhuurder is gerechtigd deze overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter of arbiter te ontbinden, indien:

a) op de ingangsdatum van de huur niet de gehele huursom ontvangen is;
b) de huurder het gehuurde niet aanvaard heeft op de dag waarop de huur begint om uiterlijk 18:00 uur, zonder voorafgaande schriftelijke (per brief of via e-mail) of mondelinge (telefonische) berichtgeving;
c) de huurder de verplichtingen uit de overeenkomst en/of de bedrijfsvoorwaarden niet nakomt.

Hoewel de verplichtingen van de huurder ten aanzien van betaling van de volledige huurprijs blijft bestaan in de onder a), b) en c) genoemde gevallen, is de verhuurder gehouden om voor de (gedeeltelijke) huurperiode van de huurder voor het gehuurde een derde (andere huurder) te zoeken om de ontstane schade enigszins te kunnen beperken. De opbrengst van de verhuur aan een derde moet dan van de vordering op de oorspronkelijke huurder worden afgetrokken, minus van een bedrag van maximaal € 25,- voor de annulering. Deze bepaling geldt ook indien de huurder het gehuurde door persoonlijke omstandigheden niet in gebruik kan nemen.

 

Annulering

23. Als de huurder om welke reden dan ook de huurovereenkomst annuleert of de uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten niet of gedeeltelijk niet doet gelden zonder deze overeenkomst uitdrukkelijk te annuleren, is de huurder verplicht een schadevergoeding te betalen, te weten:

• 15% van de huursom (exclusief de bijkomende kosten voor het gebruik van gas, water en licht, etc.) indien de annulering meer dan drie maanden voor aanvang van de huur plaatsvindt:
• 50% van de huursom (exclusief de bijkomende kosten voor het gebruik van gas, water en licht, etc.) indien de annulering één maand voor de aanvang van de huur plaatsvindt;
• 75% van de huursom (exclusief de bijkomende kosten voor het gebruik van gas, water en licht, etc.) indien de annulering één week voor de aanvang van de huur plaatsvindt;
• 100% van de huursom (met verrekening van de bijkomende kosten voor het gebruik van gas, water en licht, etc.) indien de annulering minder dan één week voor de aanvang van de huur plaatsvindt of indien de huurperiode reeds is ingegaan.

Indien het gehuurde voor de huurperiode aan een derde kan worden verhuurd, krijgt de huurder de huursom volledig terugbetaald, minus een bedrag van € 25,- voor de annulering.

 

Geschillen

24. Bij eventuele geschillen met betrekking tot de huurovereenkomst of nadere afspraken in samenhang met de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder, wordt het geschil voorgelegd aan het kantongerecht in Essen. De bevoegde rechtbank is 45144 Essen.

Gebruikers

Gebruikersvoordelen:
1. Direct toegang tot het weerstation van OK Surf & Kite school
2. Altijd op de hoogte met onze nieuwsbrief

Give us a "like" !!!

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.